GPD Pocketのトラックポイントを交換したらマウスなくても大丈夫になった

GPD Pocketのトラックポイントを交換したらマウスなくても大丈夫になった トラックポイントを純正品からlenovoのThinkPad用ロープロファイルタイプに交換 GPD PocketのトラックポイントはThink […]